джэдгын


джэдгын

джатэмрэ джэдгынымрэ зэхахьэжэри, мэ дахэ къыхезыгъэх ерыскъыхэлъхьэ хъарзынэ мэхъу
трава чабер, размолотая с пажитником, древняя приправа к соусам удыгов

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.